CAD-Daten / BIM-Daten / Produktdatenblätter

Hier können Sie Produktdatenblätter, CAD- und BIM-Daten herunterladen:

Download Produktdatenblätter (PDF)
Download 2D-Daten (DXF) 
Download 3D-Daten (IGS)
Download BIM-Daten